Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Publikowane w „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” prace kładą nacisk na poetykę dzieł, nurtów, epok oraz teoretycznoliterackie spojrzenie na utwory, osoby (podmioty), sytuacje, zjawiska, czasy. Literaturoznawczy profil rocznika nie wyklucza jednak ujęć idących w kierunku kulturoznawsta i lingwistyki kulturowej, antropologii, medioznawstwa, socjologii, psychologii i innych dyscyplin. Tak jak otwierają się dziś i poszerzają granice literatury – również i jej badacze reagują na te zmiany, włączając w krąg swoich zainteresowań nowe dziedziny i obszary.

Pismo posiada stałe działy, w których jest miejsce na nowe studia i szkice naukowe, przypomnienie dawniejszych prac, a także pierwsze publikacje studentów i młodych adeptów sztuki literaturoznawczej analizy i interpretacji różnych artefaktów.

Każdy numer rocznika posiada temat przewodni, wokół którego zorganizowana jest problematyka poruszana w publikowanych w nim tekstach.

Podstawową wersją czasopisma jest wersja drukowana.

 

Główne działy:

A. artykuły i rozprawy

 • repetycje

 • kontynuacje i rewizje

 • debiuty

B. parateksty i komentarze:
 • wywiady, rozmowy

 • wspomnienia

 • sprawozdania

 • recenzje

 • dyskusje

 

 

Działy

Wstęp

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Repetycje

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Kontynuacje i rewizje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Debiuty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Parateksty i komentarze

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wspomnienia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Contents

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Strona redakcyjna

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Publikowane w roczniku „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” prace są poddawane procedurze recenzji zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. Pierwszym etapem oceny nadesłanego materiału jest jego kwalifikacja przez Zespół Redakcyjny. W drugim etapie, do oceny publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Do recenzji wysyłane są artykuły bez imienia i nazwiska autora. Podobnie anonimowi – do momentu publikacji (co najmniej raz w roku) zbiorczej listy recenzentów – pozostają oceniający prace, zgodnie z modelem double-blind review process. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzenci zwracają szczególną uwagę na spełnianie przez publikację kryteriów naukowych oraz poprawności merytorycznej. Pozytywne opinie recenzentów i dostosowanie się do zawartych w nich sugestii stanowią warunek publikacji. Teksty zaakceptowane do druku podlegają adiustacji merytorycznej i technicznej przez Wydawcę, a także korekcie redakcyjnej i autorskiej. Zasady przygotowania maszynopisu zostały podane w zakładce „Wytyczne dla autorów”. Redakcja – za pośrednictwem Wydawcy – wymaga od Autorów stwierdzenia, iż praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi i jest pracą oryginalną Autora (Autorów). Redakcja ma na celu przeciwdziałanie nieetycznym praktykom, takim jak „ghostwriting" czy „guest authorship”.

Formularz recenzji znajduje się w poniższym pliku do pobrania:

http://poetica.up.krakow.pl/files/ANKIETA_RECENZYJNA_Studia_Poetica.doc

Precyzyjny opis zasad recenzowania znajduje się tu: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-2-czerwca-2015-r-w-sprawie-kryteriow-i-trybu-oceny-czasopism-naukowych.html

 

Kolegium Recenzentów:

 1. prof. dr hab. Piotr Borek, Kraków
 2. dr hab. Dariusz Brzostek, Toruń
 3. dr hab., prof. UP Marek Buś, Kraków
 4. prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Olsztyn
 5. prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel, Kraków
 6. prof. dr hab. Henryk Czubała, Legnica
 7. dr Maciej Gorczyński, Wrocław
 8. prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Lublin
 9. dr Anna Jeziorskowska-Polakowska, Lublin
 10. dr hab., prof. UwB Elżbieta Konończuk, Białystok
 11. prof. dr hab. Adam Kulawik, Kraków
 12. dr hab., prof. UP Krystyna Latawiec, Kraków
 13. dr Arkadiusz S. Mastalski, Kraków
 14. dr hab. Marianna Michałowska, Poznań
 15. dr hab., prof. US Piotr Michałowski, Szczecin
 16. dr hab. Iwona Morawska, Lublin
 17. dr hab. Mirosław Ryszkiewicz, Lublin
 18. dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, Toruń
 19. prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Kraków
 20. dr hab., prof. UP Jerzy Waligóra, Kraków
 21. prof. dr hab. Halina Waszkielewicz, Kraków
 22. dr hab., prof. UMK Violetta Wróblewska, Toruń
 23. dr Katia Vandenborre, Bruksela
 24. dr hab., prof. Ignatianum Krystyna Zabawa, Kraków

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 3.0).

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Zasady etyki wydawniczej

Czasopismo przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) – patrz: https://publicationethics.org/core-practices

 


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.