Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Wytyczne edytorskie:

 • Prosimy o przygotowanie tekstów spełniających kryteria artykułu naukowego oryginalnego lub przeglądowego, tj. o objętości przynajmniej połowy arkusza wydawniczego, lecz nie dłuższych niż 40 000 znaków (jeden arkusz wydawniczy).
 • Prosimy o zapisanie tekstów czcionką Times New Roman 12 z tradycyjnymi dolnymi przypisami wg wzoru (z użyciem kursywy):

K. Wądolny-Tatar, Biopoetyka akwatyczna w kołysankowych wierszach dla dzieci, [w:] Żywioły w literaturze dziecięcej: woda, red. A. Czabanowska-Wróbel, K. Zabawa, Kraków 2017, s. 109-121. [W przypadku cytowania z konkretniej strony – proszę podać numer tej strony, a nie cały zakres stron].

M. Roszczynialska, Michała Cichego doświadczanie przestrzeni, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2017, nr 2, s. 117-132. [Jw.].

 • Kursywę stosujemy dla wyrażeń obcojęzycznych i tytułów. Dłuższe cytaty wyróżniamy z tekstu głównego (czcionką Times New Roman 10). W przypisach (dolnych, tradycyjnych) używamy polskich skrótów: tamże, tegoż. Zamiast skrótu: op. cit. zapisujemy skróconą wersję tytułu z wielokropkiem (np. Żywioły w literaturze… s. 46.).
 • W przypadku powołania się na cały artykuł prosimy podać zakres stron.
 • Prosimy o sporządzenie uporządkowanej alfabetycznie końcowej bibliografii wg wzoru (bez użycia kursywy):

Jarzyna Anita (2016), Ornitologia, ornitomancja. Sokołowski i (inne) ptaki Jerzego Ficowskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, z. XVI, s. 191-210.

Anderson Kathleen (2018), “Every day was adding to the verdure of the early trees”: Women, Trees, and the Relationship between Self and Other in Jane Austen’s Novels, ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, Volume 25, Issue 1, Pages 80-94, https://doi.org/10.1093/isle/isy003 [dostęp: 2019/04/19]

 • Stosujemy transkrypcję na alfabet łaciński.
 • Prosimy podawać daty dostępu do dokumentów elektronicznych w sieci.
 • Prosimy o dołączenie do tekstu streszczeń w języku polskim i angielskim (do 1000 znaków), tytułu tekstu w języku angielskim, 5-6 słów kluczowych w obu językach oraz noty o autorze w języku polskim (ok. 800 znaków) wraz z numerem ORCID autora i jego afiliacją (ewentualnie – z informacją o grancie, programie naukowym).
 • Anonimizacja tekstu:

Ze względu na stosowaną procedurę double blind review prosimy o przesłanie dwu wersji tekstu: pełnej i zanonimizowanej.

Wersja  zanonimizowana:

ü  w nagłówku – zamiast nazwiska Autora, afiliacji, numeru ORCID – „Autor”;

ü  nie dołączać biogramu naukowego Autora;

ü  w przypisach i bibliografii – zamiast nazwiska Autora i tytułu dzieła – „Nomen Auctoris” i „Opus”.

 

Przykład [gdy Autorem artykułu jest osoba wymieniona poniżej w bibliografii]:

Majkowski Tomasz Z. (2019), Języki gropowieści, Kraków.

Majkowski Tomasz Z. (2013), W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków.

zapisać jako:

Nomen Auctoris (2019). Opus 1.

Nomen Auctoris (2013). Opus 2.

 

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Utwór przesłany do redakcji "Studia Poetica" jest rezultatem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób; w szczególności utwór nie był wcześniej publikowany.

 2. Tekst publikacji jest złożony stylem zasadniczym w programie Microsoft Word i zapisywać w formatach: doc., docx (Word 2007) lub RTF.
 3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 10 oraz interlinia 1,0).

  Obiekty graficzne (schematy, wykresy) umieszczone są w osobnych plikach, a w tekście zaznaczono ich miejsce (na przykład: il. 1, tab. 2).

  Przy materiałach ilustracyjnych podano ich źródła i prawa autorskie.

 4. Tekst spełnia podane przez Redakcję wymogi odnośnie bibliografii i przypisów.

 5. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie "Studia Poetica" procedurami recenzowania tekstów.

 

Prawa autorskie

[wyimek z Umowy wydawniczej z Autorami w czasopismach w serii AUPC]

&2

Z dniem podpisania niniejszej umowy Autor/Autorzy udziela/udzielają Wydawcy niewyłącznej nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu określonego w § 1 bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a)       utrwalanie utworu,

b)       zwielokrotnianie utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych

c)        wprowadzanie utworu pamięci komputera,

d)       rozpowszechnianie utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu,

e)       udostępnianie, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet


&3

Ponadto:

Autor/Autorzy oświadcza/ją, że rezygnuje/ą z honorarium autorskiego z tytułu udzielenia licencji Wydawcy w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. Autorowi przysługuje jeden bezpłatny egzemplarz autorski.
Z uwagi na charakter Wydawcy jako jednostki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i cel realizowany przez Wydawcę w zakresie edukacji i krzewienia nauki, Autor/Autorzy oświadcza/ją, że zrzeka/ją się uprawnienia wypowiedzenia przedmiotowej umowy licencji zgodnie art. 68 ustawy - Prawo Autorskie. Niniejsza umowa licencji ma charakter nieograniczony w czasie i nie podlega możliwości wypowiedzenia.

 

 

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Autora/Autorów

Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. 
– dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, że:

I.            Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych Autora/Autorów/Recenzentów jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 
(adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: www.up.krakow.pl). Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.

II.            Inspektor Ochrony Danych:

Autor/Autorzy/Recenzenci mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt I.

III.            Cele przetwarzania danych osobowych:

Uczelnia przetwarza dane osobowe w celu przygotowania i realizacji umowy wydawniczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia (UE), a w szczególności:

Ø  reakcji na informacje przesłane do Wydawnictwa z wykorzystaniem formularza kontaktowego/e-maila,

Ø  realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem dzieła Autora/Autorów,

Ø  opublikowania imienia, nazwiska, stopnia lub tytułu naukowego oraz afiliacji Autora/Autorów,

Ø  udostępniania danych innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych,

Ø   wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, zamówienia, opublikowania dzieła Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji artykułu/recenzji przez Wydawnictwo.

IV.            Odbiorcy danych osobowych:

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych 
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe 
na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.

V.            Okres przechowywania danych osobowych Autora/Autorów:

Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia (UE), tj.  będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat licząc od daty podpisania umowy.

VI.            Prawa osób, których dane dotyczą:

Autor/Autorzy mają prawo do:

Ø  dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych), w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie możliwym,

Ø  sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym),

Ø  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem.

Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VII.            Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych:

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Autor/Autorzy, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.

 

 


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.