Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Prosimy o nasyłanie tekstów ustrukturowanych następująco:

- nazwa autora, afiliacja, (ewentualnie grantodawca etc.);

- tytuł artykułu;

- akapit wstępny, nakreślenie celu artykułu, hipotezy badawcze, opis metodologii,  (jeśli trzeba: stan badań w Polsce i za granicą);

- zasadnicza treść artykułu, opis badań własnych/analiz przeglądowych;

- wnioski z badań i perspektywy dalszych analiz;

- podsumowanie/rekapitulacja najważniejszych tez;

- bibliografia załącznikowa (w zależności od tematu artykułu także: filmografia, netografia etc.);

- słowa kluczowe w jęz. polskim;

- słowa kluczowe w jęz. angielskim;

- streszczenie;

- tytuł w języku angielskim;

- abstract;

- nota o autorze/autorce.

 

Każdy wykres, materiał ikonograficzny, itd. musi być opisany i mieć własny numer oraz tytuł, jak również źródło;  musi być opisany w formie wykazu po bibliografii;


Preferujemy następujące parametry tekstów:

Objętość tekstu około 15 stron (30 tys. znaków ze spacjami)

Czcionka i jej rozmiar: Times New Roman 12, interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 10 oraz interlinia 1,0)

Streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim (do 650 znaków ze spacjami)

Krótkie noty o autorach (do 400 znaków ze spacjami)

Przypisy tylko dolne, rezygnujemy z zamieszczania bibliografii pod tekstem

Konfiguracja przypisów dolnych wg wzoru:

W. Benjamin, Ulica jednokierunkowa, przeł. B. Baran, Warszawa 2011, s. 130.

T. Sławek, Miasto. Próba zrozumienia, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010, s. 18–19.

Przy skrótowym zapisie stosujemy polskie określenia: „tamże”, „tegoż”; przy powtórnym odwołaniu do dzieła skrót z wielokropkiem (T. Sławek, Miasto…, s. 20.)

Obiekty graficzne (schematy, wykresy) należy umieszczać w osobnych plikach. W tekście prosimy zaznaczać ich miejsce (na przykład: il. 1, tab. 2).

Materiały ilustracyjne prosimy przesyłać wraz z oznaczeniem źródła i praw autorskich.

Tekst publikacji należy składać stylem zasadniczym w programie Microsoft Word i zapisywać w formatach: doc., docx (Word 2007) lub RTF.

Publikowane w roczniku prace są poddawane recenzji. Pozytywna opinia recenzenta i dostosowanie się do zawartych w niej sugestii stanowi warunek publikacji.

Do recenzji wysyłane są artykuły bez imienia i nazwiska autora. Podobnie anonimowi (do momentu publikacji w danym numerze zbiorczej listy jego recenzentów) pozostają oceniający prace.

Prosimy autorów o dokonanie niezbędnych korekt w swoim artykule do dwóch tygodni po otrzymaniu informacji od recenzenta, a w razie konieczności – o udzielenie pisemnej odpowiedzi na recenzję. Odpowiedź autora będzie przechowywana w redakcji i w razie potrzeby udostępniona recenzentowi.

Dostosowanie się do wspólnych wymogów nie tylko ułatwi prace redakcyjne, ale wydatnie skróci czas oczekiwania na publikację.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Utwór przesłany do redakcji "Studia Poetica" jest rezultatem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób; w szczególności utwór nie był wcześniej publikowany.

  2. Tekst publikacji jest złożony stylem zasadniczym w programie Microsoft Word i zapisywać w formatach: doc., docx (Word 2007) lub RTF.
  3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 10 oraz interlinia 1,0).

    Obiekty graficzne (schematy, wykresy) umieszczone są w osobnych plikach, a w tekście zaznaczono ich miejsce (na przykład: il. 1, tab. 2).

    Przy materiałach ilustracyjnych podano ich źródła i prawa autorskie.

  4. Tekst spełnia podane przez Redakcję wymogi odnośnie bibliografii i przypisów.

  5. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie "Studia Poetica" procedurami recenzowania tekstów.

 

Prawa autorskie

Autor przenosi bezpłatnie na Wydawcę wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie jego wielokrotnego wydania i  rozpowszechnienia na  wszelkich znanych nośnikach na wszystkich znanych  polach eksploatacji, a zwłaszcza do: utrwalenia utworu, zwielokrotnienia utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach  (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu internet), wprowadzenia utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, wprowadzenia do obrotu utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, udzielaniu wszelkich licencji i sublicencji na korzystanie z utworu, publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy  utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu internet.

 

Polityka prywatności

Wszelkie dane osobowe przesyłane na adres "Studia Poetica" pozostają do wiadomości Redakcji i nie będą używane w innych celach niż na potrzeby prac redakcyjnych.

 


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.