„Słyszę ich głosy”. Hymnus trium puerorum Jarosława Iwaszkiewicza wobec Dziadów wileńsko-kowieńskich Adama Mickiewicza

Anna Spólna

Abstrakt


„I hear their voices”. Hymnus trium puerorum by Jarosław Iwaszkiewicz in comparison with Dziady by Adam Mickiewicz

 

The article compares the poem by Jarosław Iwaszkiewicz Hymnus trium puerorum with Dziady by Adam Mickiewicz to show how processed and personalized heritage of romanticism becomes a part of the modern classical attitude and the language of existential experience for a contemporary poet.


Słowa kluczowe


hymn; tradition; romanticism; classicism; Jarosław Iwaszkiewicz; Adam Mickiewicz; Dziady

Bibliografia


Antoniuk M., Jarosław Iwaszkiewicz wobec słowa „życie”, czyli studium o językowej aktywności poety, „Dekada Literacka” 2011, nr 1–2.

Bielik-Robson A., Racjonalność romantyzmu, [w:] Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków 2009.

Burek T., Co jest jeszcze do odkrycia w Iwaszkiewiczu?, [w:] Miejsce Iwaszkiewicza – w setną rocznicę urodzin. Materiały z konferencji naukowej 20–22 lutego 1994 roku, red. M. Bojanowska, Z. Jarosiński, H. Podgórska, Podkowa Leśna 1994.

Chojnowski Z., Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza, Olsztyn 1999.

Głowiński M., Mowa: cytaty i aluzje, [w:] Narracje literackie i nieliterackie, Kraków 1997.

Głowiński M., Tradycja literacka. Próba zarysowania problematyki, [w:] Prace wybrane, t. 5: Intertekstualizm, groteska, parabole. Szkice ogólne i interpretacje, red. R. Nycz, Kraków 2000.

Iwaszkiewicz J., Dzienniki, red. A. Gronczewski, t. 3: 1964–1980, opracowanie i przypisy A. i R. Papiescy, R. Romaniuk, wstęp A. Gronczewski, Warszawa 2011.

Janion M., „Upiór z Upity”. Wobec milczenia trupa, [w:] Śmierć Mickiewicza. Teksty i Rozmowy w Roku Mickiewiczowskim 2005, red. K. Czeczot i M. Zielińska, Warszawa 2008.

Janion M., Iwaszkiewicza „mit powstania” i ironia czynu dziejowego, [w:] Czas formy otwartej, Warszawa 1984.

Kuziak M., Mickiewicz wobec nowoczesności, [w:] Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków 2009.

Kwiatkowski J., Miejsce Iwaszkiewicza w poezji polskiej XX wieku, [w:] Magia poezji (O poetach polskich XX wieku), wybór M. Podraza-Kwiatkowska, A. Łebkowska, posłowie M. Stala, Kraków 1997.

Maciejewska I., Ipsa indeterminabilis est vita – Jarosław Iwaszkiewicz, [w:] Poeci dwudziestolecia międzywojennego, red. I. Maciejewska, t. 1, Warszawa 1982.

Majchrowski Z., Mickiewicz i wiek dwudziesty, Gdańsk 2006.

Mitzner P., Na progu. Doświadczenie religijne w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza, Warszawa 2003.

Rabizo-Birek M., Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Rzeszów 2012.

Radziwon M., Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie, Warszawa 2010.

Romaniuk R., Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, t. 1, Warszawa 2012.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, wyd. 3 poprawione i poszerzone, Warszawa 2000.

Śliwiński P., Retoryka i prześwity nicości, [w:] Powroty Iwaszkiewicza, red. A. Czyżak, J. Galant, K. Kuczyńska-Koschany, Poznań 1999.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Gruszczyński i in., oprac. T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson, Warszawa 2001.

Wójcik T., Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonografia liryki poety, Warszawa 1993.

Wójcik T., Pociecha mieszka w pięknie. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Warszawa 1998.

Wójcik T., Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy, Warszawa 2005.

Zawada A., Jarosław Iwaszkiewicz, Warszawa 1994.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.